Gizlilik Gerektiren ihalelere Düzenleme Geliyor

   2017 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Bakanlar Kurulunun, Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, Maliye Bakanlığınca güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna, gizlilik içinde yürütülmesi, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle alakalı olduğuna karar verilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerini kapsıyor.

Bu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, kanundaki temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkeleri de dikkate alınacak.

Söz konusu işlerin ihalesinde “pazarlık usulü” yöntemi uygulanacak. Bunun yanında ihtiyacın özelliğine göre doğrudan temin yoluna da gidilebilecek.

İhalelerde teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacak. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla mal ve hizmet alımı ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu olamayacak. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 6 kesin teminat alınacak. Ancak öncelikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Maliye Bakanı onayıyla kesin teminat alınmaması kararlaştırılabilecek. Bu durumda düzenlenecek her hak edişten yüzde 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulacak.

– Yerli malına fiyat avantajı

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen ve Kamu İhale Kurumunca ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilecek.

Söz konusu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş ya da ilanı yapılan işler tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Sponsorlu Baglantılar

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR