Gurbetçiler Merkez Bankası’ndan Parasını Çekiyor

   2023 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Merkez Bankası, 16 Ekim itibariyle bankadaki işçi dövizleri rezervini 4 milyar 432 milyon 957 lira (1.5 milyar dolar) şeklinde açıkladı. Bu rakam geride bıraktığımız sene ekim ayında 6 milyar 594 milyon 92 lira şeklinde açıklanmıştı. Böylece gurbetçi Merkez Bankası’ndan bir senede 2 milyar 104 milyon lirasını çekmiş oldu. 2014 senesi sonu itibariyle 5 milyar 910 milyon 585 TL bulunan işçi dövizleri bir sene ortamında yüzde 32,77 oranında geriledi.

REZERVLER ERİYOR

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri de gerilemesini sürdürüyor. Geçen sene ekim ayında 113 milyar 269 milyon dolar bulunan brüt döviz rezervleri bu ay itibariyle 99 milyar 536 milyon dolara kadar geriledi. Merkez’in net döviz rezervi ise 29,9 milyar dolara indi.

SÜPER HESAPLAR SON BULUYOR

Merkez Bankası, gurbetçilere yönelik uyguladığı süper döviz hesaplarına 2014 yı­lı Ocak ayından itibaren kademeli şeklinde son ve­rmeye başladı.Süper döviz hesabı açmayan banka, 1 Ocak 2015 ta­ri­hin­den iti­ba­ren de va­de­si do­lan hiç­bir he­sa­bın vade­sini yenilemiyor. Va­de­si do­lan he­sap­lar, ta­hak­kuk et­ti­ri­len fa­iz­le­riy­le bir­lik­te, vade­siz he­sap ola­rak ta­kip edi­liyor.

gurbetciler-merkez-bankasi-ndan-parasini-cekiyor-7814095_x_6881_o[1]

PARASINI GÜVENDE HİSSETMİYOR

Gur­bet­çi­le­rin de Tür­ki­ye­’de olup bi­te­ni ya­kın­dan ta­kip et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Öz­trak, “Gur­bet­çi­ler de eko­no­mi­de bulunan bi­te­ne gü­ven­mi­yor. Siz kal­kıp bu ül­ke­de hu­ku­ka uy­gun ol­ma­yan bir şe­kil­de in­san­la­rın iş­yer­le­rin­de ara­ma ya­par­sa­nız, ga­ze­te­le­ri ka­pa­tır­sa­nız, te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nın ya­yın yap­ma­sı­nı en­gel­ler­se­niz, in­san­la­rı cid­di şe­kil­de sı­kış­tı­rır­sa­nız ya­tı­rım­cı da ya­tı­rım yap­ma­z” de­di. Gur­bet­çi­le­rin, pa­ra­sı­nın Tür­ki­ye­’de gü­ven­de ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü amacıyla bu­ra­da pa­ra­sı­nı bı­rak­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

EKONOMİYE GÜVEN DİPLERDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, uluslararası rezervlerin düştüğüne ilgi çekti. Rezerv düşüşünün Türkiye’ye sermaye girişi olmadığını, hem de sermaye çıkışı olduğunu meydana koyduğunun altını çizen Öztrak, bunda emniyetsizliğin mühim rol oynadığını vurguladı. Öztrak, “Bunun amacıyla yalnızca emniyet dizinlerine bakmak yeterli. Ekonomiye duyulan emniyetle alakalı dizin yayınlanmaya başladığı günden bu yana en düşük standardına gerilemiş vaziyette” dedi.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR